Правила

Правила за участие в кампания с награди във връзка с инициативата „Интернет за всички“ 2023 г.

 

 1. Период и място на участие:
  1. Периодът за участие в кампанията с награди в рамките на инициативата „Интернет за всички” („Кампанията”) е от 00:00 часа на 06.10.2023 г. до 23:59 часа на 31.12.2023 г. („Период за участие“)
  2. Кампанията се провежда на следната интернет страница: https://internetforall.bg/ („Страница на Кампанията“), съгласно настоящите правила („Правилата“), които са достъпни на адрес: https://internetforall.bg/page/pravila.

 

 1. Цел на Кампанията:
  1. Кампанията има за цел, на първо място, да стимулира интереса към образователната инициатива „Интернет за всички“, която е насочена към това потребителите да придобият знания в областта на новите технологии, в точа число за безопасност в интернет, поведение в социалните мрежи, превенция на различни заплахи в мрежата и други, като гледат интерактивни видеа и в хода на процеса отговарят на въпроси. На второ място, Кампанията цели да поощри Участниците, които са се регистрирали, изгледали са седемте видеа и са отговорили на въпросите в тях на Страницата на Кампанията, съгласно условията и настоящите Правила.

 

 1. Организатор:
  1. Организатор на Кампанията е „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление - 1309 София, ул. ”Кукуш” №1 („A1” или „Организаторът”).

 

 1. Участници и механизъм на участие:
  1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице, което:
  2. е навършило 14 (четиринадесет) години и не е поставено под запрещение,
  3. има постоянен адрес в Република България, което в Периода за участие:
  4. посети Страницата на Кампанията;
  5. регистрира се за Участие в Кампанията, като попълни и изпрати регистрационната форма на Страницата на Кампанията;
  6. изгледа поне един от образователните видеоматериали, които са публикувани на Страницата на Кампанията в секция „Участвай“ (след процеса на регистрация) и отговори на въпросите в него. 
  7. Всеки регистриран Участник, който е изгледал всички образователни видеоматериали получава Дигитален сертификат за успешно преминат курс за оналайн безопасност.
  8. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.
  9. Всеки Участник има право да се регистрира само веднъж, като може да използва въведените данни от регистрацията си за многократен достъп до играта. 
  10. Участникът следва да се регистрира преди да започне да се запознава с образователните видеоматериали.
  11. Един Участник може да спечели само една Малка или Голяма награда. Участниците, които не са спечелили Малка награда от дадено теглене се включват и в следващите тегления на награди.
  12. За да се регистрира за участие в Кампанията, съответният Участник следва да попълни в регистрационната форма на Страницата на Кампанията своите имена (име и фамилия), телефонен номер и имейл адрес, както и да декларира, че приема Правилата на Кампанията и Политиката за лични данни на Организатора. Чрез извършване на успешна регистрация се приема, че Участниците са се запознали и съгласили с Правила на Кампанията и Политиката за лични данни на Организатора и заявяват желание за участие в Кампанията.
  13. Всички Участници, които са изпълнили посочените в тази т. 4 условия се включват в теглене на описаните по-долу награди.
  14. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

 

 1. Награди:

 

Малки награди

Количество

Слушалки - T-RGH202

6 броя

Гейминг пад- P026-BK

3 броя

Микрофон - Genesis Radium 200

6 броя

Голяма награда

Количество

iPhone 15 128 GB, черен

1 брой.

 

 1. Определяне на печелившите Участници 
  1. Печелившите участници в Кампанията се определят чрез електронно теглене, което се осъществява автоматично, посредством специализиран софтуер, в централния офис на Организатора. Всяко теглене се извършва в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. 
  2. Тегленията на Малките награди са общо 5 (пет). На всяко от тези 5 (пет) тегления се разпределят по 3 (три) Малки награди на трима различни Участника. Всяко теглене на Малки награди се извършват в рамките на 3 (три) работни дни след края на всеки двуседмичен период от Периода за участие в Кампанията, съответно на 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12.2023 г.  
  3. След изтичане на Периода за участие в Кампанията и не по-късно от 10.01.2024 г. се провежда теглене за спечелване на Голямата награда.
  4. В тегленето на наградите се включват само Участници, които отговарят на посочените в тези Правила условия. Участник, който печели една Малка награда се изключва от участие в следващи тегления за Малки награди и Голяма награда.
  5. След определяне на всеки печеливш Участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи спечелената награда в определения за целта срок.

 

 1. Получаване на наградите:
  1. Организаторът информира печелившите Участници за спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез изпращане на съобщение на имейл адреса, с който съответният Участник се е регистрирал или чрез обаждане на посочения от него телефонен номер за контакт. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението или обаждането в рамките на 3 (три) дни или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, на когото се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни  от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира. 
  2. При осъществяване на контакт по реда на предходната точка съответният печеливш Участник трябва да предостави три имена, номер за връзка, както и адрес за доставка на територията на България (на съответната куриерска фирма или личен такъв), на който иска да получи наградата си.
  3. За да получи спечелена награда, съответният печеливш Участник следва:
   1. ако е навършил 18 години – да представи лична карта;
   2. ако е на възраст между 14 и 18 години – да представи лична карта и да осигури присъствие на родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.
  4. В случай, че наградата се получава от трето лице, същото следва да представи нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник и лична карта.
  5. Организаторът изпраща наградите по куриер на адрес, посочен от печелившите участници съгласно т.7.2.
  6. Получаването на Голямата награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник и/или оправомощено лице (родител/попечител) и от представител на куриерската фирма, която доставя наградата.
  7. Получаването на Малките награди се удостоверява с разписка за доставена пратка, подписана от представител на куриерската фирма, която доставя наградата.
  8. Крайният срок за получаване на наградите е до 22.01.2024 г. и след това правото на получаване на награда се прекратява.
  9. Ако до 15.01.2024 г. не са раздадени всички Награди, не се организира ново разпределение/теглене.
  10. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

 

 1. Права и отговорности:
  1. Организаторът не отговаря: а) в случай че която и да е награда не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.
  2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.
  3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Въпроси, свързани с качеството и ползването на наградите, могат да бъдат отправени по общия законов ред.
  4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
  5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията и на Страницата на Кампанията. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
  6. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта или представяне на съответен документ от попечител/настойник, в случай, че е спечелил една от наградите в Кампанията.
  7. За манипулация по точка 8.5 ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно: 

- използване на повече от един имейл адрес/телефон от едно и също лице за участие в Кампанията;

- използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

  1. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите Награди по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ. 

 

 1. Допълнителни разпоредби:
  1. Участниците, неговите представители и пълномощници (когато Наградата се получава от пълномощник) предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на лицето, което има право да получи Награда, и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на Наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници с цел установяване на връзка с печеливш Участник и предоставянето на Награда. Личните данни няма да бъдат използвани за други цели.
  2. Печелившите Участници, в допълнение към данните по предходната точка, предоставят на Организатора доброволно още и данни за своя ЕГН, необходими за целите на декларирането на дължимия данък по т. 8.8. Всички данни на печелившите Участници, предоставени съгласно тази и предходната точка, се съхраняват от Организатора за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на изтеглянето на печелившите участници с цел декларирането и внасянето на дължимия данък.
  3. Участниците са информирани от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в съответствие с настоящите Правила и „Политика на А1 България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании“, публикувана на интернет страницата на дружеството. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика.
  4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на Страницата на Кампанията.
  5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на internetforall.bg

 

Настоящите Правила влизат в сила от 06.10.2023 г.