Правила за участие в кампания с награди във връзка с инициативата „Интернет за всички“

 1. Период и място на участие:

 

1.1.       Периодът за участие в Кампанията „Интернет за всички” (наричана за краткост „Кампанията”) е от 00:00 часа на 11.05.2023 г. до 23:59 часа на 15.05.2023 г.

1.2.       Кампанията се провежда на следната интернет страница: www.internetforall.bg („Страница на Кампанията“), чрез регистрация по начин описан, по-долу.

 

 1. Цел на Кампанията:

2.1. Образователната Кампания „Интернет за всички“ позволява и има за цел участниците да придобият знания за модерни технологии като облачни услуги, 5G, интернет на нещата, и др. Кампанията цели да поощри Участниците, които са отговорили вярно на теста на Страницата на Кампанията, съгласно условията и настоящите Правила.

 1. Организатор:

3.1. Организатор на Кампанията е „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление - 1309 София, ул. ”Кукуш” №1 („A1 ” или „Организаторът”).

 1. Участници:

4.1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на участие:

4.1.1. посети Страницата на Кампанията;

4.1.2. изгледа обучителните видеоматериали, качени на Страницата на Кампанията;

4.1.3. се регистрира за Участие в Кампанията;

4.1.4. реши успешно теста, свързан с изгледаните обучителни видеоматериали;

4.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.

 1. Механизъм на участие:

5.1. Кампанията ще бъде достъпна на интернет страницата на Кампанията, а именно https://internetforall.bg/page/pravila Участието в Кампанията се реализира в периода по т. 1 от настоящите Правила при следните условия:

5.2.1. Всеки Участник има право да се регистрира само веднъж.

5.2.2. Всеки Участник може да спечели само една награда.

5.2.3. За извършване на регистрация по т.4.1.3. Участниците следва да посочат своите имена, e-mail адрес и телефонен номер. В регистрационната форма на Страницата на Кампанията, да декларират запознанство с правилата на Кампанията. Чрез извършване на успешна регистрация се приема, че Участниците приемат настоящите правила и заявяват желание за участие в Кампанията.

5.2.4. Всички Участници, изпълнили условията на т.4 и т.5. участват в теглене за Наградите по т.6.

5.3. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

 

 

 1. Награди:

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени, чрез теглене след края на Кампанията са:

 • Таблет Samsung Galaxy Tab A8 4/64 Grey  - 1 бр.
 • Слушалки Samsung Galaxy Buds2 Pro Black
 1. Определяне на печелившите Участници

7.1. В тегленето на наградите по т. 6 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 4 и т. 5 от тези Правила.

7.2. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 15.05.2023 г.

7.3. Печелившите участници в Кампанията ще бъде определен чрез електронно теглене, което се извършва автоматично

, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.4. След определяне на всеки печеливш Участник за всяка от наградите по т. 6.1 се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи Наградата в срока по т. 8.1. от тези Правила.

7.5. Разпределението на Наградите от Кампанията се извършва измежду Участници, които отговарят на условията по т. 4 и 5 от тези Правила.

 1. Получаване на наградите:

8.1. Печелившите Участници на Награди по т. 6.1., определени по реда, описан по-горе, ще бъдат информирани за спечелената Награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал или чрез обаждане на оставения телефонен номер за контакт. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението или обаждането или откаже да получи наградата не по-късно от 31.12.2022 г., за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира. 

8.2. За да получи спечелена награда по т. 5.1. или 5.2. съответният печеливш Участник следва да представи:

8.2.1. Ако е на възраст над 18 години – лична карта;

8.2.2. Ако е на възраст между 14 и 18 години –  задължително следва да бъде придружен от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.

8.2.3. Ако е на възраст под 14 години –  задължително следва да бъде придружен от родител или настойник с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или настойничеството и родителят/настойникът следва да приеме Наградата за него.

8.3. Награда не може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице с изключение на т.8.2.3.

8.4. Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник или родителят/попечителят/настойникът и от служител на Организатора.

8.5. Крайният срок за получаване на наградите е до 31.12.2022 г.

8.6. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички Награди по т.6.1., не се организира ново разпределение.

8.7. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

 1. Права и отговорности:

 

9.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи Наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при непредоставяне на Награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.9.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

9.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Въпроси, свързани с качеството и ползването на наградите, могат да бъдат отправени по общия законов ред.

9.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

9.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията и на Страницата на Кампанията. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

9.6. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта или представяне на съответен документ от попечител/настойник, в случай, че е спечелил една от наградите в Кампанията.

9.7. За манипулация по точка 9.5 ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно:

- използване на повече от един имейл адрес/телефон от едно и също лице за участие в Кампанията; - използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

9.8. Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с облагаемите Награди по т. 6 от настоящите Правила по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

 

 1. Допълнителни разпоредби.

10.1. Участникът и неговият пълномощник (когато Наградата се получава от пълномощник) предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се обработват с цел идентификация на лицето, което има право да получи Награда, и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на Наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите Участници с цел установяване на връзка с печеливш Участник и предоставянето на Награда. Личните данни няма да бъдат използвани за други цели.10.2. Печелившите участници, в допълнение към данните по т. 10.1., предоставят на Организатора доброволно още и данни за своя ЕГН, необходими за целите на декларирането на дължимия данък по т. 9.8. Всички данни на печелившите участници, предоставени съгласно тази и предходната точка, се съхраняват от Организатора за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на изтеглянето на печелившите участници с цел декларирането и внасянето на дължимия данък.

10.3. Участниците са информирани от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в съответствие с настоящите Правила и „Политика на А1 България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании“, публикувана на интернет страницата на дружеството. Преди да участва в Кампанията всяко лице следва да се запознае с посочената политика.

10.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на Страницата на Кампанията.

10.5. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на internetforall.bg

 

Настоящите Правила влизат в сила от 11.05.2023 г.